Wednesday, 26 June 2013

Adat Sungai Penuh Kerinci

Parbayea dilingkungan kerapatan Adat Depati nan Bertujuh Permenti nan Sepuluh Pemangku Berdua Ngabi Teh Satyo Bawo (kawasan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru) dikenal sebagai kata-kata ikrar Persumpahan yang diucapkan sewaktu prosesi penobatan gelar adat yang dilaksanakan pada waktu kenduri sko (kenduri pusaka) yang diadakan selang 10 s/d 25 tahun sekali. Prosesi adat in dilakukan di atas Tanah nan Sebingkeh yaitu TANAH MENDAPO. Adapun Tanah Mendapo nya Depati nan Bertujuh Permenti nan Sepuluh Pemangku Berdua Ngabi Teh Santio Bawo (kawasan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru) terletak di Dusun Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh, tepatnya di Depan Masjid Raya Sungai Penuh. Gelar adat yang dinobatkan dalam acara kenduri pusaka itu diantaranya adalah gelar : DEPATI, NGABI, MANGKU, RIO, DATUK beserta penobatan gelar Ninik Mamak. Untuk penobatan gelar adat Ngabi dan Depati dilaksanakan dengan menghanguskan BERAS SERATUS KERBAU SEEKOR, untuk penobatan gelar Rio, Mangku, Datuk dan gelar Ninik Mamak dengan menghanguskan BERAS DUA PULUH KAMBING SEEKOR.

Adapun Ikrar Persumpahan atau Perbayo tersebut akan dibacakan oleh orang yang bergelar Ngabi Teh Santio Bawo, setelah dibacakan lalu disebutkan nama calon pemangku adat yang bersangkutan diikuti dengan dibunyikan GONG 2 kali untuk gelar Ngabi dan Depati serta 1 kali untuk gelar Rio, Mangku, Datuk. Barulah kemudian Gerlar Adat secara resmi sah dipakai oleh seorang pemangku adat.
Berikut adalah kutipan Perbayo (parbayea) yang dibacakan oleh Ngabi Teh Santio Bawo sewaktu upacara adat kenduri Sko dalam wilayah Depati nan Bertujuh.
PARBAYO
Ngabi Teh Satyo Bawo Karang Satyo nan Samangkok
Adeapun kamai ineh malalaukan sapanjang buot dingan Karang Satyo. Diatoih basarau baimbea kapado anok janteang anok batinoa, kapado umoh kapado tanggo, kapado laheak kapado jajou. Lah manganangahkan tando breah nan saratauh kbea sikoa, breah duo puloah kambeak sikoa, ndok manjadi Depatai ndok manjadi ninek mamak.
Lah bapapah lah babimboin kapado Parmantai nan Sapuloah sarto Pamangkau nan Baduea, lah mangarak kapado kamai Ngabi Teh Satyo Bawea. Jikalau ndok manjadi Depatai ndok manjadi Ninek Mamak, itoh sudeah niang dingan buot. Jadinyo Depatai Nan Batujeuh batinnya dari Depatai nan Batujeuh, lahea nyo dari kamai Ngabi Teh Satyo Bawea. Jadinyo Ngabi Teh Satyo Bawea, batinnyo dari Ngabi Teh Satyo Bawea, lahea nyo dari Depatai nan Batujeuh. Adeapun kamai Ngabi Teh Satyo Bawea dingan Depatai nan Batujeuh umpamo bateang dingan takuyong, terandam samo terandam, terapung samo terapung, rugoi samo barugoi, labea samo balabea. Sudeah niang di pabueak di atoih Umoh Deh Umoh Patlai sandoinyo padeak Tanoh Kerjon, lubuknyo ameah pandannya ameah, sunge barameah tanjon bajurea.
Diatoih tanah nan sabingkeh di bawouh payoang nan sakakai bahimpeung piageang nan tujuh pucoak kapado Kroih Pdoak Anggon Lumpain
Sapo Mangising kno miang, Sapo manguyon kno rbeah, sapo maancak bulih utang, sapo mamindoa bulih garoih.
Ideak buloih manuhok kawan sairain, ideak buloih mangguntoin dalon lipatan, ideak buloih bakuroak bakandan daleang, ideak buloih pepak dilua incoang di dalon.
Dibaroi ingat kapado kayo Depatai nan BatujeuhPermantai nan Sapuloah Pamangkau nan Baduea, Patahouh kamai Ngabi Teh Satyo Bawea kapado kayoa Depatai nan Batujeuh Permantai nan Sapuloah Pamangkau nan Baduwea, Khalifah ngan di junjeung waraih ngan dijaweak pesan ngan di tarimoa.
Amanat ngan di pgeang oleh kamai Ngabi Teh Satyo Bawea dari ninek moyang kitoa purbokalo, dalon pahaik ngan basudut empak ngan digandun lawang ngan duwea, sudeah dilantak dingan karang satyo nan samangkok, itoh lah laheak dingan jajou, duseung dingan laman ninek muyang kitoa purbokalo, Kalau di pabueak :
Manghadeak Kamudoik di kutuk Tuhan
Manghadeak Kahilea di kutuk Tuhan
Ditangoh-tangoh dimakan bisou Kawi
Kadatoih ideak Bapucoak Kabawouh ideak Baureak
Ditangoh-tangoh di jarum kumbang
Ikang dipanggang tinggang tulang , Ayam ditambak di simbo elang
Padoi di tanang tumboah ilalang
Kunyit di tanang puteah isoi
Anak dipangkau manjadi batu
Salagi gageak itang, salagi ayea mangalea, itoah ideak buloih dirubeah . .
Manolah parbayou kapado anok janteang anok batinoa, jikok tarasoa awak ideak di dabeuhkan Glea, dijadoikan rkak dingan rkik, dijadoikan rajeuk dingan undao, manyingkek kakai sariwang, mangulon lengan bajeu, mangandang saumou ideuk, manambak bateu di bale, manikang kapalo kartoa, mangatokan awak diluwo adeak diluwo pusako, Dihukum Breah Saratauh Kbea Sikoa . .
Tarasoa puloa awak di dabeuhkan Glea, dijadoikan gleak dingan ili, dijadoikan tpoak dingan tarai, tarasoa gdeang ndok malando, taraso panjang ndok malilaik, mangupak deh, mangupoakan bleang, bagaligoi buleak bakahandoak hatai, barajea di hatai basutang di matoa, ba bneak di ibu kakai, lahea utang batin karang satyo.
Kinai lah dihangauh breah saratauh kbea sikoa, lah tapageang puloa di cihai alamak. Manoalah dalon cihai alamak, sukoa jadoi sukoa manjadoi, sukoa ngandang sukoa dikandang, sukoa ngasong sukoa di aseung.
KINAI . . . DANGEALAH KAYOA PASAK-PASAK
GLEA JATEUH PUSAKO TIBEA . . .
Namo : ...........................
Gelar : ............................
(dibunyikan Gong 2 kali untuk Depati dan Ngabi. Dibunyikan Gong 1 kali untuk Mangku, Rio, Datuk)

 

KENDURI PUSAKO


PENOBATAN PEMANGKU ADAT di Sungai Penuh KERINCI

Upacara penobatan (pemberian gelar) pemangku adat di Kerinci diadakan di TANAH MENDAPO, yaitu sebidang tanah khusus yang sudah ditentukan yang terdapat ditiap-tiap kemandapoan.
Petitih adat mengatakan : " diatas tanah nan sebingkah, dibawah payung nan sekaki , tempat membekukan karang setio dengan permayo, tempat penyumpahan Depati dengan Permenti-nya dengan menghanguskan Beras Seratus Kerbau Seekor serta Beras Dua Puluh Kambing Seekor ".
Upacara ini lazim disebut dengan KENDURI PUSAKA (Kenduru Sko).
Selain pergelaran adat, dilakukan penguraian Ranji Keturunan, Penurunan benda-benda pusaka (benda2 peninggalan nenek monyang) untuk dibersihkan, disertai dengan acara kesenian dan kebudayaan.


Acara Penobatan
GELAR ADAT di
TANAH MENDAPO
Enam Luhah
Dusun Sungai Penuh &
Dusun Bernik


SKO DEPATI (pegangan Depati)

Tinggai di pandang jauh, gdang mulo basuo, nyaring kukuk, simbar ekor, lebar paruh, berkuaso dalam negeri yang bersudut empat berlawang duo, MENGGAL PUTUS, MAKAN HABIS, MEMBUNUH MATI

Didalam Adat Kerinci dikenal adanya SKO NAN TIGA TAKAH, yaitu :

1. Sko Depati
2. Sko Permenti / Ninik Mamak
3. Sko Tengganai

SKO PERMENTI (pegangan Permenti/ Ninik Mamak)

Menyusun kerukunan masyarakat, anak kemenakan, anak batino/semando, mengajun-mengarah.

SKO TENGGANAI (pegangan Tengganai)

Cepat datang Lambat Pergi, Berat samo dipikul Ringan samo dijinjing, semalu seraso dengan anak batino


HUKUM ADAT

Petitih Adat mengatakan :
" Adat pulai bertingkat naik, meninggalkan ruas dengan bukunya. Adat manusia bertakah turun, meninggalkan adat dengan pusakanya "

ADAT YANG DITINGGALKAN
1. Adat yang Empat
2. Undang yang Empat
3. Hukum yang Empat
4. Kato yang Empat

Adat yang Empat terbagi atas :

- Adat yang sebenar adat
Adat yang bersendi syarak (Alquran), syarak yang bersendi kitabullah
- Adat yang diadatkan
Waris yang diterima dari orang2 tua dahulu turun temurun sampai sekarang, seperti gelar Depati, ninik mamak, kenduri pusako dsb
- Adat yang Teradat
Peraturan yang dipakai oleh suatu negeri atau dusun, Adat yang teradat ini dapat dirubah sesuai dengan keadaan setempat dengan syarat tidak keluar dari Adat yang sebenar adat
- Adat istiadat
Peraturan yang dibuat berdasarkan musyawarah mufakat dalam suatu negeri/ dusun

SITUS MAKAM NENEK MOYANG ORANG SUNGAI PENUH

Salah satu situs makam nenek moyang orang Sungai Penuh terdapat di Dusun Bernik. Adapun Dusun Bernik mendapat julukan: " DUSUN KCEK MALAKO TINGGAI". saat ini situs tsb dirawat dengan baik, terbukti dengan dibangunnya gapura, pagar dan list nama2 yg dimakamkan disitu. Situs ini menjadi sangat penting, dimana para generasi muda bisa melihat dan mengenal jejak2 peninggalan nenek moyang masa lampau. Dusub bernik terletak di sebelah Barat Dusun Sungai Penuh, dan bersebelahan dengan Dusun Baru dan Dusun Empih.

Di Pemakaman ini dimakamkan diantaranya :
1. RIO JAYO PATAH
2. NGABI HA
3. RIO TEMENGGUNG
4. RIO MANGKU BUMI
5. LELO MENCAK
6. PUTI KECIK BERANTING EMAS
7. GERMAN BESI
8. SALEH HITAM
9. SALEH BUJANG

Tidak jauh dari situs tsb juga ada makam nenek :
1. DEPATI SANTIODO TUO
2. DEPATI PAHLAWAN NEGARA

 Tabuh Larangan Yang Mempunyai Kekuatan Magis
SIGANTOU ALANG

Tabuh Larangan SIGANTOU ALANG, terletak ditengah2 Luhah Datuk Singarapi Putih Dusun Sunge Pnoah, usia lebih dari 200 TahunMONUMEN ADIPURA

terletak di pusat kota
di dekat Lapangan Merdeka Sungai Penuh
pemandangan dari Koto Pandan Pelayang RayaLuhah Pemangku Rajo
di Dusun Sungai Penuh - Kerinci


Luhah Rio Jayo
di Dusun Sungai Penuh - KerinciLuhah Datuk Singarapi Putih
di Dusun Sungai Penuh - KerinciLuhah Rio Mendiho
di Dusun Sungai Penuh - KerinciLuhah Rio Temenggung
di Dusun Sungai Penuh - Kerinci
Luhah Rio Mangkubumi
di Dusun Bernik, Sungai Penuh - Kerinci
Tugu Monumen SUTAN KAMAT di Luhah Rio Singaro
Dusun PONDOK TINGGI
Desa PONDOK AGUNG

Sumur Pulai


Sumur pulai adalah salah satu sumber mata air (sendang) yang terletak di Desa Gedang Kec.Sungai Penuh, dimana mata air ini tidak pernah kering bahkan di musim kemarau panjang sekalipun.Konon inilah asal nama " Sungai Penuh", yaitu sungai yang selalu penuh tidak pernah kering airnya. Sejak zaman dahulu sendang ini digunakan sebagai tempat permandian dan tempat berwudhu, sampai saat inipun Sumur Pulai masih dimanfaatkan masyarakat, terutama untuk kebutuhan Air Bersih, banyak masyarakat sekitar yang menggunakan air dari sumur pulai ini untuk kebutuhan konsumsi air minum sehari-hari.
Luhah TUNGGU RAJO Desa Koto Tuo
di Kecamatan TANAH KAMPUNG

Luhah RIO PILIH Desa Koto Tuo
di Kecamatan TANAH KAMPUNGLuhah RIO BUNGSU Desa Koto Tuo
di Kecamatan TANAH KAMPUNG

BENDERA KARAMANTANG


BENDERA KARAMANTANG
bendera yg di pasang pertanda disuatu dusun sedang melaksanakan kenduri pusako, bendera di pasang di batang bambu yang berukuran sangat panjangDepati Nan Bertujuh

Adapun Wilayah Adat Depati nan Bertujuh pada saat sekarang ini adalah : di seputar wilayah Dusun Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru, yang terletak pada Kecamatan Sungai Penuh.
Sebutan Depati nan Bertujuh di dasarkan oleh Kerapatan Adat para Depati yang terdiri dari tujuh orang Depati. Sebutan Depati nan Bertujuh lebih dikenal dengan secara lengkap dengan penyebutan : " Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Pemangku Nan Berdua Ngabi Teh Santio Bawo ". Di daerah Sakti Alam Kerinci Depati Nan Bertujuh digelari dengan : SULUH BINDANG ALAM KINCAI, yang maknanya pada zaman dahulu (periode pemerintahan Adat zaman Depati IV delapan helai kain), Depati Nan Bertujuh dikenal sebagai pusat pembelajaran ilmu Agama Islam dan Pusat penyebaran Agama Islam. Suluh Bindang secara harfiah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ; yang menerangi, yang mencerahkan. Selain digelari sebagai Suluh Bindang alam Kincai, Depati nan Bertujuh juga dikenal dengan gelar Pugawe Rajo Pugawe Jneang (Pegawai Raja Pegawai Jenang).

Adapun Depati Nan Bertujuh terdiri dari :
  1. Depati Santiodo Piagam Sepucuk (Dpt. Studea Piageang Sapucok)
  2. Depati Payung nan Sekaki (Dpt. Payoang nan sakakai)
  3. Depati Sungai Penuh (Dpt. Sunge Pnoah)
  4. Depati Pahlawan Negara (Dpt. Pahlawan Nagarea)
  5. Depati Alam Negeri (Dpt. Alam Negroi)
  6. Depati Simpang Negeri (Dpt. Simpan Negroi)
  7. Depati Nyato Negaro (Dpt. Nyatoa Negarea)
Adapun Depati pada poin nomor 1 s/d 4 dikenal dengan istilah: DEPATI NAN BEREMPAT, ISOI UMOH DEH UMOH PATELAI, SENDOINYO PADEAK TANOH KERJON (Depati yang Berempat, isi nya Rumah Gedang/Rumah Besar Rumah Petelai, Sendi nya Padat Tanah Kerjon/Kerajaan)
A
dapun Umoh Deh Umoh Petlai (Rumah Gedang) tersebut, terletak di Tanah Mendapo nya Depati nan Bertujuh. Adapun lokasi Tanah Mendapo tersebut pada masa sekarang ini yaitu di dekat Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Di Tanah Mendapo inilah tempat melakukan Prosesi Acara Pengukuhan Gelar Adat, yang dilakukan pada saat Kenduri Pusaka (Kenduri Sko).
Kenduri Sko ini diadakan dengan rentang waktu 10 s/d 25 Tahun sekali, melihat dari keadaan dan situasi, jadi tidak ada jadwal yang baku kapan mesti diadakan kenduri sko tersebut. Pada saat kenduri sko inilah penobatan gelar adat dikukuhkan seperti gelar : Ngabi, Depati, Mangku, Rio, Datuk, disertai dengan pengukuhan gelar ninik mamak. Pada prosesi Kenduri Sko dilakukan dengan menghanguskan beras seratus kerbau se-ekor, beras duapuluh kambing se-ekor. Beras seratus Kerbau se-ekor untuk penobatan gelar Depati dan Ngabi, sedangkan Beras Duapuluh Kambing se-ekor untuk penobatan gelar Ninik Mamak, Rio, Mangku dan Datuk

No comments:

Post a Comment