Wednesday, 26 June 2013

Adat Sungai Penuh Kerinci

Parbayea dilingkungan kerapatan Adat Depati nan Bertujuh Permenti nan Sepuluh Pemangku Berdua Ngabi Teh Satyo Bawo (kawasan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru) dikenal sebagai kata-kata ikrar Persumpahan yang diucapkan sewaktu prosesi penobatan gelar adat yang dilaksanakan pada waktu kenduri sko (kenduri pusaka) yang diadakan selang 10 s/d 25 tahun sekali. Prosesi adat in dilakukan di atas Tanah nan Sebingkeh yaitu TANAH MENDAPO. Adapun Tanah Mendapo nya Depati nan Bertujuh Permenti nan Sepuluh Pemangku Berdua Ngabi Teh Santio Bawo (kawasan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru) terletak di Dusun Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh, tepatnya di Depan Masjid Raya Sungai Penuh. Gelar adat yang dinobatkan dalam acara kenduri pusaka itu diantaranya adalah gelar : DEPATI, NGABI, MANGKU, RIO, DATUK beserta penobatan gelar Ninik Mamak. Untuk penobatan gelar adat Ngabi dan Depati dilaksanakan dengan menghanguskan BERAS SERATUS KERBAU SEEKOR, untuk penobatan gelar Rio, Mangku, Datuk dan gelar Ninik Mamak dengan menghanguskan BERAS DUA PULUH KAMBING SEEKOR.

Adapun Ikrar Persumpahan atau Perbayo tersebut akan dibacakan oleh orang yang bergelar Ngabi Teh Santio Bawo, setelah dibacakan lalu disebutkan nama calon pemangku adat yang bersangkutan diikuti dengan dibunyikan GONG 2 kali untuk gelar Ngabi dan Depati serta 1 kali untuk gelar Rio, Mangku, Datuk. Barulah kemudian Gerlar Adat secara resmi sah dipakai oleh seorang pemangku adat.
Berikut adalah kutipan Perbayo (parbayea) yang dibacakan oleh Ngabi Teh Santio Bawo sewaktu upacara adat kenduri Sko dalam wilayah Depati nan Bertujuh.
PARBAYO
Ngabi Teh Satyo Bawo Karang Satyo nan Samangkok
Adeapun kamai ineh malalaukan sapanjang buot dingan Karang Satyo. Diatoih basarau baimbea kapado anok janteang anok batinoa, kapado umoh kapado tanggo, kapado laheak kapado jajou. Lah manganangahkan tando breah nan saratauh kbea sikoa, breah duo puloah kambeak sikoa, ndok manjadi Depatai ndok manjadi ninek mamak.
Lah bapapah lah babimboin kapado Parmantai nan Sapuloah sarto Pamangkau nan Baduea, lah mangarak kapado kamai Ngabi Teh Satyo Bawea. Jikalau ndok manjadi Depatai ndok manjadi Ninek Mamak, itoh sudeah niang dingan buot. Jadinyo Depatai Nan Batujeuh batinnya dari Depatai nan Batujeuh, lahea nyo dari kamai Ngabi Teh Satyo Bawea. Jadinyo Ngabi Teh Satyo Bawea, batinnyo dari Ngabi Teh Satyo Bawea, lahea nyo dari Depatai nan Batujeuh. Adeapun kamai Ngabi Teh Satyo Bawea dingan Depatai nan Batujeuh umpamo bateang dingan takuyong, terandam samo terandam, terapung samo terapung, rugoi samo barugoi, labea samo balabea. Sudeah niang di pabueak di atoih Umoh Deh Umoh Patlai sandoinyo padeak Tanoh Kerjon, lubuknyo ameah pandannya ameah, sunge barameah tanjon bajurea.
Diatoih tanah nan sabingkeh di bawouh payoang nan sakakai bahimpeung piageang nan tujuh pucoak kapado Kroih Pdoak Anggon Lumpain
Sapo Mangising kno miang, Sapo manguyon kno rbeah, sapo maancak bulih utang, sapo mamindoa bulih garoih.
Ideak buloih manuhok kawan sairain, ideak buloih mangguntoin dalon lipatan, ideak buloih bakuroak bakandan daleang, ideak buloih pepak dilua incoang di dalon.
Dibaroi ingat kapado kayo Depatai nan BatujeuhPermantai nan Sapuloah Pamangkau nan Baduea, Patahouh kamai Ngabi Teh Satyo Bawea kapado kayoa Depatai nan Batujeuh Permantai nan Sapuloah Pamangkau nan Baduwea, Khalifah ngan di junjeung waraih ngan dijaweak pesan ngan di tarimoa.
Amanat ngan di pgeang oleh kamai Ngabi Teh Satyo Bawea dari ninek moyang kitoa purbokalo, dalon pahaik ngan basudut empak ngan digandun lawang ngan duwea, sudeah dilantak dingan karang satyo nan samangkok, itoh lah laheak dingan jajou, duseung dingan laman ninek muyang kitoa purbokalo, Kalau di pabueak :
Manghadeak Kamudoik di kutuk Tuhan
Manghadeak Kahilea di kutuk Tuhan
Ditangoh-tangoh dimakan bisou Kawi
Kadatoih ideak Bapucoak Kabawouh ideak Baureak
Ditangoh-tangoh di jarum kumbang
Ikang dipanggang tinggang tulang , Ayam ditambak di simbo elang
Padoi di tanang tumboah ilalang
Kunyit di tanang puteah isoi
Anak dipangkau manjadi batu
Salagi gageak itang, salagi ayea mangalea, itoah ideak buloih dirubeah . .
Manolah parbayou kapado anok janteang anok batinoa, jikok tarasoa awak ideak di dabeuhkan Glea, dijadoikan rkak dingan rkik, dijadoikan rajeuk dingan undao, manyingkek kakai sariwang, mangulon lengan bajeu, mangandang saumou ideuk, manambak bateu di bale, manikang kapalo kartoa, mangatokan awak diluwo adeak diluwo pusako, Dihukum Breah Saratauh Kbea Sikoa . .
Tarasoa puloa awak di dabeuhkan Glea, dijadoikan gleak dingan ili, dijadoikan tpoak dingan tarai, tarasoa gdeang ndok malando, taraso panjang ndok malilaik, mangupak deh, mangupoakan bleang, bagaligoi buleak bakahandoak hatai, barajea di hatai basutang di matoa, ba bneak di ibu kakai, lahea utang batin karang satyo.
Kinai lah dihangauh breah saratauh kbea sikoa, lah tapageang puloa di cihai alamak. Manoalah dalon cihai alamak, sukoa jadoi sukoa manjadoi, sukoa ngandang sukoa dikandang, sukoa ngasong sukoa di aseung.
KINAI . . . DANGEALAH KAYOA PASAK-PASAK
GLEA JATEUH PUSAKO TIBEA . . .
Namo : ...........................
Gelar : ............................
(dibunyikan Gong 2 kali untuk Depati dan Ngabi. Dibunyikan Gong 1 kali untuk Mangku, Rio, Datuk)

 

KENDURI PUSAKO


PENOBATAN PEMANGKU ADAT di Sungai Penuh KERINCI

Upacara penobatan (pemberian gelar) pemangku adat di Kerinci diadakan di TANAH MENDAPO, yaitu sebidang tanah khusus yang sudah ditentukan yang terdapat ditiap-tiap kemandapoan.
Petitih adat mengatakan : " diatas tanah nan sebingkah, dibawah payung nan sekaki , tempat membekukan karang setio dengan permayo, tempat penyumpahan Depati dengan Permenti-nya dengan menghanguskan Beras Seratus Kerbau Seekor serta Beras Dua Puluh Kambing Seekor ".
Upacara ini lazim disebut dengan KENDURI PUSAKA (Kenduru Sko).
Selain pergelaran adat, dilakukan penguraian Ranji Keturunan, Penurunan benda-benda pusaka (benda2 peninggalan nenek monyang) untuk dibersihkan, disertai dengan acara kesenian dan kebudayaan.


Acara Penobatan
GELAR ADAT di
TANAH MENDAPO
Enam Luhah
Dusun Sungai Penuh &
Dusun Bernik


SKO DEPATI (pegangan Depati)

Tinggai di pandang jauh, gdang mulo basuo, nyaring kukuk, simbar ekor, lebar paruh, berkuaso dalam negeri yang bersudut empat berlawang duo, MENGGAL PUTUS, MAKAN HABIS, MEMBUNUH MATI

Didalam Adat Kerinci dikenal adanya SKO NAN TIGA TAKAH, yaitu :

1. Sko Depati
2. Sko Permenti / Ninik Mamak
3. Sko Tengganai

SKO PERMENTI (pegangan Permenti/ Ninik Mamak)

Menyusun kerukunan masyarakat, anak kemenakan, anak batino/semando, mengajun-mengarah.

SKO TENGGANAI (pegangan Tengganai)

Cepat datang Lambat Pergi, Berat samo dipikul Ringan samo dijinjing, semalu seraso dengan anak batino


HUKUM ADAT

Petitih Adat mengatakan :
" Adat pulai bertingkat naik, meninggalkan ruas dengan bukunya. Adat manusia bertakah turun, meninggalkan adat dengan pusakanya "

ADAT YANG DITINGGALKAN
1. Adat yang Empat
2. Undang yang Empat
3. Hukum yang Empat
4. Kato yang Empat

Adat yang Empat terbagi atas :

- Adat yang sebenar adat
Adat yang bersendi syarak (Alquran), syarak yang bersendi kitabullah
- Adat yang diadatkan
Waris yang diterima dari orang2 tua dahulu turun temurun sampai sekarang, seperti gelar Depati, ninik mamak, kenduri pusako dsb
- Adat yang Teradat
Peraturan yang dipakai oleh suatu negeri atau dusun, Adat yang teradat ini dapat dirubah sesuai dengan keadaan setempat dengan syarat tidak keluar dari Adat yang sebenar adat
- Adat istiadat
Peraturan yang dibuat berdasarkan musyawarah mufakat dalam suatu negeri/ dusun

SITUS MAKAM NENEK MOYANG ORANG SUNGAI PENUH

Salah satu situs makam nenek moyang orang Sungai Penuh terdapat di Dusun Bernik. Adapun Dusun Bernik mendapat julukan: " DUSUN KCEK MALAKO TINGGAI". saat ini situs tsb dirawat dengan baik, terbukti dengan dibangunnya gapura, pagar dan list nama2 yg dimakamkan disitu. Situs ini menjadi sangat penting, dimana para generasi muda bisa melihat dan mengenal jejak2 peninggalan nenek moyang masa lampau. Dusub bernik terletak di sebelah Barat Dusun Sungai Penuh, dan bersebelahan dengan Dusun Baru dan Dusun Empih.

Di Pemakaman ini dimakamkan diantaranya :
1. RIO JAYO PATAH
2. NGABI HA
3. RIO TEMENGGUNG
4. RIO MANGKU BUMI
5. LELO MENCAK
6. PUTI KECIK BERANTING EMAS
7. GERMAN BESI
8. SALEH HITAM
9. SALEH BUJANG

Tidak jauh dari situs tsb juga ada makam nenek :
1. DEPATI SANTIODO TUO
2. DEPATI PAHLAWAN NEGARA

 Tabuh Larangan Yang Mempunyai Kekuatan Magis
SIGANTOU ALANG

Tabuh Larangan SIGANTOU ALANG, terletak ditengah2 Luhah Datuk Singarapi Putih Dusun Sunge Pnoah, usia lebih dari 200 TahunMONUMEN ADIPURA

terletak di pusat kota
di dekat Lapangan Merdeka Sungai Penuh
pemandangan dari Koto Pandan Pelayang RayaLuhah Pemangku Rajo
di Dusun Sungai Penuh - Kerinci


Luhah Rio Jayo
di Dusun Sungai Penuh - KerinciLuhah Datuk Singarapi Putih
di Dusun Sungai Penuh - KerinciLuhah Rio Mendiho
di Dusun Sungai Penuh - KerinciLuhah Rio Temenggung
di Dusun Sungai Penuh - Kerinci
Luhah Rio Mangkubumi
di Dusun Bernik, Sungai Penuh - Kerinci
Tugu Monumen SUTAN KAMAT di Luhah Rio Singaro
Dusun PONDOK TINGGI
Desa PONDOK AGUNG

Sumur Pulai


Sumur pulai adalah salah satu sumber mata air (sendang) yang terletak di Desa Gedang Kec.Sungai Penuh, dimana mata air ini tidak pernah kering bahkan di musim kemarau panjang sekalipun.Konon inilah asal nama " Sungai Penuh", yaitu sungai yang selalu penuh tidak pernah kering airnya. Sejak zaman dahulu sendang ini digunakan sebagai tempat permandian dan tempat berwudhu, sampai saat inipun Sumur Pulai masih dimanfaatkan masyarakat, terutama untuk kebutuhan Air Bersih, banyak masyarakat sekitar yang menggunakan air dari sumur pulai ini untuk kebutuhan konsumsi air minum sehari-hari.
Luhah TUNGGU RAJO Desa Koto Tuo
di Kecamatan TANAH KAMPUNG

Luhah RIO PILIH Desa Koto Tuo
di Kecamatan TANAH KAMPUNGLuhah RIO BUNGSU Desa Koto Tuo
di Kecamatan TANAH KAMPUNG

BENDERA KARAMANTANG


BENDERA KARAMANTANG
bendera yg di pasang pertanda disuatu dusun sedang melaksanakan kenduri pusako, bendera di pasang di batang bambu yang berukuran sangat panjangDepati Nan Bertujuh

Adapun Wilayah Adat Depati nan Bertujuh pada saat sekarang ini adalah : di seputar wilayah Dusun Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru, yang terletak pada Kecamatan Sungai Penuh.
Sebutan Depati nan Bertujuh di dasarkan oleh Kerapatan Adat para Depati yang terdiri dari tujuh orang Depati. Sebutan Depati nan Bertujuh lebih dikenal dengan secara lengkap dengan penyebutan : " Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Pemangku Nan Berdua Ngabi Teh Santio Bawo ". Di daerah Sakti Alam Kerinci Depati Nan Bertujuh digelari dengan : SULUH BINDANG ALAM KINCAI, yang maknanya pada zaman dahulu (periode pemerintahan Adat zaman Depati IV delapan helai kain), Depati Nan Bertujuh dikenal sebagai pusat pembelajaran ilmu Agama Islam dan Pusat penyebaran Agama Islam. Suluh Bindang secara harfiah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ; yang menerangi, yang mencerahkan. Selain digelari sebagai Suluh Bindang alam Kincai, Depati nan Bertujuh juga dikenal dengan gelar Pugawe Rajo Pugawe Jneang (Pegawai Raja Pegawai Jenang).

Adapun Depati Nan Bertujuh terdiri dari :
  1. Depati Santiodo Piagam Sepucuk (Dpt. Studea Piageang Sapucok)
  2. Depati Payung nan Sekaki (Dpt. Payoang nan sakakai)
  3. Depati Sungai Penuh (Dpt. Sunge Pnoah)
  4. Depati Pahlawan Negara (Dpt. Pahlawan Nagarea)
  5. Depati Alam Negeri (Dpt. Alam Negroi)
  6. Depati Simpang Negeri (Dpt. Simpan Negroi)
  7. Depati Nyato Negaro (Dpt. Nyatoa Negarea)
Adapun Depati pada poin nomor 1 s/d 4 dikenal dengan istilah: DEPATI NAN BEREMPAT, ISOI UMOH DEH UMOH PATELAI, SENDOINYO PADEAK TANOH KERJON (Depati yang Berempat, isi nya Rumah Gedang/Rumah Besar Rumah Petelai, Sendi nya Padat Tanah Kerjon/Kerajaan)
A
dapun Umoh Deh Umoh Petlai (Rumah Gedang) tersebut, terletak di Tanah Mendapo nya Depati nan Bertujuh. Adapun lokasi Tanah Mendapo tersebut pada masa sekarang ini yaitu di dekat Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Di Tanah Mendapo inilah tempat melakukan Prosesi Acara Pengukuhan Gelar Adat, yang dilakukan pada saat Kenduri Pusaka (Kenduri Sko).
Kenduri Sko ini diadakan dengan rentang waktu 10 s/d 25 Tahun sekali, melihat dari keadaan dan situasi, jadi tidak ada jadwal yang baku kapan mesti diadakan kenduri sko tersebut. Pada saat kenduri sko inilah penobatan gelar adat dikukuhkan seperti gelar : Ngabi, Depati, Mangku, Rio, Datuk, disertai dengan pengukuhan gelar ninik mamak. Pada prosesi Kenduri Sko dilakukan dengan menghanguskan beras seratus kerbau se-ekor, beras duapuluh kambing se-ekor. Beras seratus Kerbau se-ekor untuk penobatan gelar Depati dan Ngabi, sedangkan Beras Duapuluh Kambing se-ekor untuk penobatan gelar Ninik Mamak, Rio, Mangku dan Datuk

Arti Lambang (Kota Sungai Penuh


Figura
Diambil dari bentuk atap rumah adat Kota Sungai Penuh.

Pintu Mesjid berjumlah 8 (delapan) buah
Tanggal terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu tangal 8 (delapan). Pucuk Larangan atau Undang yang delapan.

Garis-garis yang melingkari Gong adalah Gema Gong berjumlah 11 (sebelas) garis
Tanggal terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu tangal 8 (delapan). Pucuk Larangan atau Undang yang delapan.

Padi dan Kapas (Padi = 20 Butir,Kapas = 8 Buah)
Cita-cita Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan Kondisi Masyarakat yang makmur sejahtera dalam sandang dan pangan. Padi 20 Butir dan Kapas 8 buah adalah tahun terbentuknya Kota Sungai Penuh yaitu Tahun 2008.

Gong
Kekuatan Kebudayaan dan adat istiadat Kota Sungai Penuh. Mempertahankan Kedaulatan Daerah. Penyampaian pesan dari bathin kepada masyarakat. Bermusyawarah untuk mufakat.

Mesjid Agung Pondok Tinggi
Kota Sungai Penuh
Mesjid Agung Kota Sungai Penuh   adalah ikon Kota Sungai Penuh yang menyimpan sejarah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Cagar Budaya) dan merupakan kebanggan masyarakat Kota Sungai Penuh dengan atap bertumpang 3 (tiga), berkaitan dengan 3 (tiga) filosofi hidup yang dijalankan sehari-hari, yaitu :
  1. berpucuk satu, melambangkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh beriman  kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. berjurai empat, melambangkan Kaum 4 jenis bersatu (Ulama, Adat, Cendikiawan dan Pemuda) dalam pembangunan Kota Sungai Penuh;
  3. bertumpang tiga, adalah melambangkan keteguhan masyarakat dalam menjaga 3 pusaka yang telah diwariskan secara turun temurun yaitu pusaka Teganai, pusaka Ninik Mamak dan pusaka Depati.

Bintang Bersudut Lima
Kesetiaan Masyarakat Kota Sungai Penuh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila

Keris
Sebagai Pusaka Suci peninggalan Depati-Depati yang melambang kan perjuangan rakyat Kota Sungai Penuh. Simbol dari menjunjung tinggi adat istiadat

Bunga Melati Air
Adalah stempel/cap yang tertera pada piagam/surat kuno baik yang berasal dari Jambi maupun Sumatera Barat masih banyak tersimpan pada tokoh-tokoh adat Kota Sungai Penuh. Ini bermakna secara kekerabatan Kota Sungai Penuh memiliki hubungan dengan Sumatera Barat, sedangkan dengan Jambi merupakan hubungan administrasi Pemerintahan yaitu Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Tulisan Incung
Tulisan Incung Kuno yang terdapat hampir disetiap benda Pusaka Kota Sungai Penuh, tulisan ini telah digabungkan dan terbentuklah tulisan incung yang  artinya "SAHALUN SUHAK SALATUH BDEI". Ini berarti pula bahwa masyarakat Kota Sungai dari dulu sudah bisa menulis/membaca dan mempunyai SDM yang baik untuk berkomunikasi/bermasyarakat serta melakukan kegaiatan lain dalam kehidupan sehari-hari.

Sahalun Suhak Salatuh Bdei
Merupakan semboyan yang memperlihatkan kekompakan dan selalu bermusyawarah  untuk bermufakat dalam setiap pengambilan keputusan dengan satu kata dan perbuatan.

Latar belakang Perbukitan dan Hamparan Sawah

Sebagian dari wilayah Kota Sungai Penuh merupakan perbukitan yang kaya akan potensi wisata alam. Hamparan lahan subur/ persawahan.Topografi perbukitan dan hamparan merupakan potensi sekaligus bentuk bentang alam Kota Sungai Penuh.Sungai Penuh ditetapkan sebagai Ibukota Kerinci berdasarkan besluit Pemerintah Belanda Nomor 13 Tahun 1909 tanggal 3 November 1909 (STB Nomor 523).

Gambar Ukiran Keluk Paku
Kacang Belimbing

Masyarakat Kota Sungai Penuh dalam menuntut ilmu tidak ada henti-hentinya seperti keluk paku dan akar kacang belimbing yang tidak bertemu ujung dan pangkalnya, menjalar terus menerus.

Monday, 24 June 2013

Kumpulan Sejarah Kerinci (Pondok Tinggi)

SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN KERINCI

Pembentukan Kebupaten Kerinci menjadi satu daerah yang berdiri sendiri di ikrarkan melalui Forum Kongres Sakti Alam Kerinci pada Tanggal 12 Januari 1957 di Sungai Penuh. Oleh Pemerintah Pusat dikeluarkan Undang-Undang Nomor.01 Tahun 1957 tentang Pemecahan Sumatera Tengah menjadi 3 daerah Tingkat I, yang terdiri dari Propinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Sekaligus dibentuk daerah Tingkat II pada masing-masing Propinsi, dan Kerinci menjadi salah satu Kabupaten dalam Propinsi Jambi yang berdiri sendiri, dimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (PSK).

Pada Tanggal 10 Nopember 1958 oleh Bapak Gubernur Propinsi Jambi, M. Yusuf Singadekane atas nama Menteri Dalam Negeri, bertempat di Sungai Penuh meresmikan berdirinya Kabupaten Kerinci. Pada saaat itu Kabupaten Kerinci terdiri dari tiga wilayah kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Kerinci Hulu,ibukota di Semurup
2. Kecamatan Kerinci Tengah, ibukota di Sungai Penuh
3. Kecamatan Kerinci Hilir, ibukota Sanggaran Agung

Tiga Kecamatan tersebut akhirnya berkembang menjadi 6 kecamatan sebagai realisasi dari usulan Pemerintah Daerah di saat itu, maka dengan SK Gubernur Jambi Tanggal 1 April 1963 No.5/A/1, Kabupaten Kerinci ditetapkan menjadi 6 Kecamatan :
1. Kecamatan Danau Kerinci, ibukota Sanggaran Agung. Dengan 2 Kemendapoan : Kemendapoan Keliling Danau dan Kemendapoan Seleman.
2. Kecamatan Gunung Raya, ibukota Lempur. Dengan 3 Kemendapoan : Kemendapoan Lolo, Kemendapoan Lempur, Kemendapoan III Helai Kain.
3. Kecamatan Sungai Penuh, ibukota Sungai Penuh. Dengan 2 Kemendapoan : Kemendapoan Lima Dusun, Kemendapoan Rawang.
4. Kecamatan Sitinjau Laut, ibukota Hiang. Dengan 3 Kemendapoan : Kemendapoan Hiang, Kemendapoan penawar, Kemendapoan Tanah Kampung.
5. Kecamatan Gunung Kerinci, ibukota Siulak. Dengan 3 Kemendapoan : Kemendapoan Siulak, Kemendapaon Natasari, Kemendapoan Danau Bento
6. Kecamatan Air Hangat, ibukota Semurup. Dengan 3 Kemendapoan : Kemendapoan Semurup, Kemendapoan Depati VII, Kemendapoan Kemantan.

Dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka status Kemendapoan dihapuskan, dan seiring perkembangan penduduk dilakukanlah pemekaran desa-desa dan kelurahan.


 

FHOTO MASJID

MASJID AGUNG PONDOK TINGGI

Masjid Agung Pondok Tinggi Mulai di bangun pada Tahun 1874, Arsitektur bangunan di percayakan masyarakat setempat kepada M.Tiru, salah seorang warga Pondok Tinggi. Pembangunan Masjid diawali dengan musyawarah warga Pondok Tinggi dan terbentuklah Panitia Pembangunan yang akan mengkordinir pekerjaan pembangunan, yang terdiri dari 4 orang Rio:
1. Bpk. Rukun (Rio Mandaro)
2. Bpk Hasip (Rio Pati)
3. Bpk Timah (Rio Temenggung)
4. Bpk H. Rajo Saleh (Rio Temenggung)

Kemudian ditunjuk juga 12 Tukang bangunan yang bertugas mengukur, memotong dan memilah berbagai bahan material. Sementara itu masyarakat setempat ikut membantu secara bergotong royong.
Pembangunan Masjid Agung Pondok Tinggi selesai secara permanen pada Tahun 1902. Pada awal pembangunan dinding Masjid terbuat dari anyaman bambu, lalu diganti dengan kayu yang diukir dengan motif khas Kerinci.

Arsitektur Masjid Agung Pondok Tinggi sangatlah unik dan anggun. Atap berbentuk piramid berlapis tiga, ini melambangkan filosofi adat masyarakat Pondok tinggi yang di pegang teguh, yaitu : " Sko dengan tigo takah " (Pusaka yang Tiga Tingkatan), yg terdiri dari : Sko Tengganai, Sko Ninik Mamak, Sko Depati.
Masjid ini di topang oleh 36 tiang penyangga. Ke 36 tiang tersebut dibagi menjadi 3 Kelompok Tiang;
1. Tiang panjang Sembilan (Tiang Tuo)
2. Tiang Panjang Lima
3. Tiang panjang Dua

Tiang Tuo sebanyak 4 buah tertata membentuk sketsa segi empat di ruangan utama masjid.. Tiang Panjang Lima 8 buah diruangan tengah, Tiang Panjang Dua 24 buah diruangan bagian Luar. Interior masjid dihiasi dengan ukiran-ukiran kayu dan kaligrafi yang indah yang memenuhi sepanjang dinding masjid, karna dinding masjid ini terbuat dari kayu ukiran. Konon Masjid ini dibangun tanpa menggunakan paku, namun hanya memakai pancang dan pasak dari kayu.
Jika anda ke Kota Sungai Penuh, Masjid ini tidak sulit untuk dicari, karena arsitektur bangunannya yang khas dan didirikan di dataran yang agak tinggi, sehingga mudah untuk dilihat dan ditemukan.
Jika anda sholat di dalam Masjid ini akan memberikan nuansa tersendiri yang eksotik, atmosfir masa lampau masih sangat kental dan terasa. Bagi anda yang belum mencoba sholat di Masjid Agung Pondok Tinggi, ada baiknya anda mencobanya agak sekali dua, anda akan disuguhkan pemandangan masjid yang indah dan menakjubkan...MASJID RAYA SUNGAI PENUH

MASJID RAYA HAMPARAN RAWANG
MASJID JAMIK SIULAK MUKAI


 MASJID RAYA TIGO LUHAH SEMURUPMASJID AKBAR KOTO BARU HIANGMASJID BAITURRAHMAN SUNGAI PENUH


MASJID PAHLAWAN DEBAI

MASJID JAMIK KOTO PAYANG-KOTO TUO
MASJID KOTO PANJANG - KEC.DEPATI VII
MASJID RAYA AL MUHAJIDIN - KEC. SIULAK

MASJID BAITURRAHMI - KOTO LANANG

Misteri "Orang PEndek" DI Kerinci

Makhluk itu konon memiliki kaki terbalik, telapak kakinya menghadap ke belakang. Meski demikian, ia mampu bergerak lincah di antara lebatnya hutan. Tinggi tubuhnya hanya sekitar satu meter. Sekujur tubuhnya ditutupi bulu pendek. Beberapa kesaksian lain memberi detail tambahan tentang sosok itu tengah menenteng sebatang tombak kayu dengan tangan yang terlihat kekar.

Itulah sosok ”orang pendek” yang kerap digambarkan sejumlah penduduk di sekitar kawasan hutan Danau Gunung Tujuh dan Gunung Kerinci yang masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. ”Ayah saya dulu pawang Gunung Tujuh, ia pernah cerita ketemu ’orang pendek’. Banyak orang lain yang juga ketemu,” kata Ali Akbar (70), warga Air Jernih, Gunung Tujuh.

Tak semua penduduk lokal percaya dengan cerita ini. Sebagian menganggapnya hanya sekadar dongeng. Warga di sekitar Kerinci terbelah antara percaya dan tidak terhadap keberadaan makhluk ini. Mereka juga berdebat apakah makhluk itu sebenarnya binatang sejenis monyet atau manusia.

”Kalau saya belum pernah melihatnya sehingga susah percaya,” kata Usansudin, Kepala Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh. ”Tapi banyak yang mengaku pernah melihat. Salah satunya Pak Dharma Ilen di Desa Siulak Deras.”

Menurut Usansudin, cerita-cerita pertemuan itu biasanya terjadi tanpa disengaja. ”Biasanya waktu kesasar di hutan saat berburu. Kalau Pak Dharma ini ceritanya ketemu waktu survei mau bikin jalan. Orang pendek ini sedang berada di gua,” tuturnya.

Selama ratusan tahun, sosok ”orang pendek” telah membuat penasaran penjelajah, ilmuwan, maupun peneliti. Berbagai ekspedisi dilakukan untuk melacak sosok misterius ini.

Tak hanya di sekitar Kerinci, kisah tentang ”orang pendek” sebenarnya dikenal di berbagai tempat lain di Sumatera, dengan berbagai variasi nama. Antropolog Gregory Forth dalam bukunya, Images of the Wildman in Southeast Asia (2008) menyebutkan, di pesisir selatan Sumatera, orang pendek dikenal sebagai sedapa atau sedapak. Di Rokan (Riau) disebut sebagai leco. Di Bengkulu dikenal sebagai gugu, segugu, atau senggugu. Di Rawas (Sumatera Selatan) disebut sebagai atu rimbu atau atu rimbo, sedangkan di perbatasan Bengkulu dan Sumatera Barat disebut sebaba.

Walaupun cerita tentang orang pendek ini dikenal nyaris di seluruh Sumatera, namun perburuan modern tentang sosok ini banyak difokuskan di Jambi, terutama sekitar Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh.

Beberapa peneliti asing mengklaim telah bertemu dengan sosok misterius di dua gunung ini. Mereka mengklaim menemukan jejak kaki, rambut, atau bekas makanan ”orang pendek”. Namun, sampai saat ini tidak ada yang bisa menunjukkan wujud makhluk ini, kerangkanya, atau foto sekalipun.

Tanpa hasil
Kisah perburuan orang pendek Sumatera sebenarnya sudah berlangsung sangat lama. Salah satu referensi awal mengenai keberadaan ”orang pendek” berasal dari tulisan William Marsden di buku The History of Sumatera yang terbit pertama pada 1783. Marsden, pegawai asal Inggris di East India Company yang berbasis di Bengkulu pada 1770-an, menyebut soal orang gugu yang dideskripsikannya dengan tubuh yang ditutupi bulu. Namun, Marsden tidak mendeskripsikan tinggi orang gugu ini.

Kisah berikutnya disampaikan orang Belanda yang tinggal di Sumatera Selatan, Van Heerwarden. Dia melaporkan, melihat orang pendek di atas pohon di hutan di sebelah utara Palembang pada 23 Oktober 1923. Menurut dia, bulu di bagian depan tubuh lebih terang dibanding di bagian belakang dengan tinggi badan sekitar 150 sentimeter. Menurut dia, makhluk itu lari dari hadapannya dengan menggunakan kedua kakinya.

Dengan mendasarkan pada catatan-catatan samar di masa lalu, beberapa penjelajah dan peneliti dari zaman modern yang penasaran terus memburu keberadaan orang pendek. Keingintahuan kian memuncak karena penampakan makhluk ini sering dilaporkan oleh warga, terutama di sekitar Kerinci.

Berbagai ekspedisi dan penelitian dilakukan oleh sejumlah pihak. Banyak yang terobsesi menemukan manusia pigmi (orang kerdil) dari Flores, Homo floresiensis. Salah satunya dilakukan oleh National Geographic dengan memasang jebakan kamera di sejumlah tempat di Kerinci Seblat pada tahun 2006. Akan tetapi, hasilnya nihil.

Sejumlah ilmuwan Inggris juga penasaran dengan makhluk ini sehingga beberapa kali melakukan penelitian. Salah satu yang paling terkenal adalah penelitian yang dilakukan ahli primata, Deborah Martyr, pada tahun 1990-an.

Martyr mengklaim pernah bertemu makhluk ini selain mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi mata yang juga pernah bertemu ”orang pendek”. Meski demikian, perjumpaan dan penelitian Martyr tidak cukup untuk mengonfirmasi keberadaan atau jenis makhluk ini sehingga tetap menjadi misteri sampai saat ini. Pemasangan jebakan kamera oleh Jeremy Holden juga tidak membuahkan hasil.

Penelitian lain dilakukan oleh Richard Freeman, direktur zoologi dari Centre for Fortean Zoology, Inggris. Seperti dilaporkan The Guardian pada 9 September 2011, ia bersama tim melacak keberadaan orang pendek di hutan Kerinci Seblat.

Menurut Freeman, ini adalah keempat kalinya sejak tahun 2003 ia kembali ke hutan Kerinci untuk melacak makhluk yang disebutnya ”short man.” Ia membagi timnya menjadi dua. Satu tim melacak jejak di kawasan hutan Danau Gunung Tujuh, satu lagi di kawasan perladangan di tepian hutan.

Dari laporan warga sekitar disebutkan, makhluk ini beberapa kali terlihat merusak tanaman warga, terutama tebu. Dari laporan Freeman yang juga dimuat di The Guardian, 7 Oktober 2011, belum ada kesimpulan jelas tentang keberadaan ”orang pendek.”

Ia menyebut, jebakan kamera yang dipasangnya hanya menangkap gambar hujan, serangga, dan burung. Jejak rambut yang ditemukan, katanya, akan diuji DNA. Namun, sampai sekarang belum ada kelanjutan kabar dari Freeman.

Ada tidaknya ”orang pendek” di Kerinci tetap menjadi kontroversi. Banyak yang meyakini keberadaannya, sebanyak yang menilai hal itu sebagaimana fantasi tentang yeti, manusia salju dari Himalaya, atau alien dari luar angkasa.

Rekayasa
Jauh sebelum Marsden menulis soal orang pendek, penjelajah Italia, Marco Polo, yang datang ke Sumatera pada tahun 1290-an mengisahkan tentang orang pendek. Menurut Marco Polo, orang pendek ini hanya rekayasa dan diciptakan manusia.

Menurut catatan Marco Polo, dalam buku The Travel of Marco Polo (1926),”...orang pendek atau yang sering dibawa ke India diciptakan di pulau ini (Java Minor atau Sumatera).”

Marco kemudian menjelaskan bagaimana membuat orang pendek itu. ”Ada semacam monyet (orang utan?) di Sumatera yang ukurannya sangat kecil dan berwajah seperti manusia. Ekor monyet ini kemudian dipotong dan seluruh bulunya digunduli dengan menggunakan sejenis salep.”

”Kemudian mereka menempelkan rambut panjang ke dagu monyet sebagai pengganti jenggot, memasukkan rambut tersebut melalui pori-pori kulit, sehingga ketika monyet itu mengerut pori-pori akan menyusut dan rambut tersebut tampak tumbuh alami. Kaki, tangan, dan anggota badan lain yang tidak sesuai dengan bentuk manusia direntangkan, ditegangkan, dan dibentuk ulang dengan tangan agar menyerupai manusia.”

Marco Polo melanjutkan kisahnya, ”Tubuh-tubuh monyet tersebut lalu dikeringkan dan dibalsem dengan kapur barus serta obat-obatan lain sehingga tampak seperti manusia. Semua itu adalah tipuan. Karena tidak ada satu pun tempat di seluruh India atau wilayah lain seliar tempat ini pernah ditemukan manusia begitu kecil.”

Catatan Marco Polo tentang orang pendek ini memang secara gamblang membantah tentang keberadaan sosok pigmi yang rupanya sudah tersiar luas sejak awal abad ke-13. Ketika nyaris tak ada lagi lekuk hutan Sumatera yang belum dijelajahi, kisah perburuan tentang keberadaan orang pendek ini menjadi semakin sulit dipertahankan.

Tetapi, bisa jadi, sosok orang pendek itu dari dulu sengaja diciptakan untuk melindungi kekayaan hutan di jantung Sumatera. Dengan cara yang sama, kisah tentang kanibalisme orang-orang pedalaman Sumatera yang disebutkan Marco Polo dan sejumlah penjelajah lain, telah melindungi sumber emas di Bukit Barisan selama berabad-abad lamanya.

Seminggu lebih menjelajah hutan di Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, dan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, kami hanya ketemu tupai tanah, ayam hutan, sejumlah burung, berbagai jenis monyet, dan yang paling mencolok: perambahan yang semakin jauh masuk ke pedalaman hutan.

Sore itu gerimis, ketika kami menuruni puncak Gunung Kerinci. Secara tak sengaja kami melihat-lihat jejak yang ada di jalan setapak. Sebuah jejak terlihat. Jejak bercakar!

Midun (28), pemandu jalan, warga Kersik Tuo, menyebut jejak itu sebagai jejak harimau. Jejak itu membuat kami berusaha ngebut menuruni lereng Kerinci. Tak peduli lagi tentang kontroversi ”orang pendek”, biarlah tetap menjadi misteri....

<form style="border:1px solid #ccc;padding:3px;text-align:center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SejarahNenekSiakLengihpondokTinggi', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"><p>Enter your email address:</p><p><input type="text" style="width:140px" name="email"/></p><input type="hidden" value="SejarahNenekSiakLengihpondokTinggi" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="en_US"/><input type="submit" value="Subscribe" /><p>Delivered by <a href="http://feedburner.google.com" target="_blank">FeedBurner</a></p></form>

Sejarah Nenek Siak Lengih

nenek Siak Lengis di percaya sebagai Nenek Monyangnya Orang Sungai Penuh-Pondok Tinggi-Dusun Bernik - Dusun Baru dan Dusun Empih. Wilayah2 ini sekarang lebih dikenal dengan nama wilayah adat : " Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Pemangku Nan Berdua Ngabi Teh Santio Bawo ".
Konon nama Siak Lengis merupakan gelar panggilan terhadap beliau, siak adalah panggilan kepada seorang alim ulama pada masa itu, karena beliau dikenal sebahai sosok penyebar Agama Islam pada masa itu dan seorang Wali Allah, dan Lengis berasal dari kata Langeh yang berarti suara yang sangau/parau/langeh, sehingga beliau mendapat gelar panggilan SIAK LANGEH/ SIAK LENGIS. Di dalam Tambo dan naskah2 kuno yang masih disimpan sebagai pusaka, beliau mempunyai banyak gelar, diantaranya : Syekh Samilullah, Makudun Sati, Malin Sabiyatullah, Tuanku Siak Belindung. Menurut tambo dan cerita orang2 tua, kematian nenek siak lengis masih diliputi misteri, karena wafatnya tidak meninggalkan bekas (hilang), dan kononnya makam beliau yang ada di Koto Pandan - Sungai Penuh, tdk menyimpan jasad beliau, namun hanya sorbannya, jasadnya gaib entah kemana, dituturkan oleh cerita2 orang tua beliau gaib menghilang di tengah halaman sewaktu hendak mengambil wudhu dan tidak pernah kembali. Menurut kata2 Tambo beliau memiliki : " Basanggun Buwin Basanggun Sirat Meniti di Mata Keris Berjalan di Kulit Air Berjabat di Manau Kuning. Menurut cerita Tambo, beliau bermukim di Sungai Kunyit-Koto Pandan, dan mempunyai peliharaan Naga Bersisik Emas (Nago Saktai Bagelang Emas) Harimau Kumbang Bermata Biru, Burung Elang Berpatuk Putih, apa dan bagaimana hakikatnya dari cerita tambo, wallahu'alam . .
Beliau dikenal sebagai sosok penyebar Islam di Alam Kerinci pada masanya. terutama di wilayah Depati Nan Bertujuh, sehingga wilayah Depati Nan Bertujuh dikenal dengan sebutan " SULUH BINDANG ALAM KINCAI " yang artinya yang memegang Hukum Syarak (agama), Wilayah Depati Nan Bertujuh (Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Bernik, Dusun Empih dan Dusun Baru) juga dikenal dengan sebutan " PUGAWE RAJO PUGAWE JNANG " / pagawoi rajea pagawoi jneang.

Nenek Siak Lengis mempunyai dua orang istri, yaitu :
1. Puti Gento Syuri
2. Dayang Beranai

Keturunan Puti Gento Syuri

Dari Puti Gento Syuri, Nenek Siak Lengis mempunyai satu orang anak perempuan (tunggal) yang bernama : Ratu Berembok Syuri
Ratu Berembok Syuri menikah dengan Depati Pangga Tuo (orang dari tanah semurup) dan mempunyai tiga orang anak :
1. Rambi Seti Dandan Merah gelar Ngabi Tunggu Umah Tunggu Mendapo
2. Kademang Pagawe Rajo Sungai Penuh, istri nya bernama Rabiah
3. Rio Jayo Bertombak Belang Berjanggut Jenggi, istri nya bernama Pandan Mengurai- gelar Puti Siran Nek Gigi

Keturunan Dayang Beranai

Dari Dayang Beranai, Nenek Siak Lengis mempunyai sembilan (sembilan) orang anak, yaitu :
1. Siak Mangkudun (laki-laki)
2. Djangsi (laki-laki)
3. Hana Hoekir (Perempuan)
4. Hana Hada (Perempuan)
5. Hana Koening (Perempuan)
6. Hana Tjoepa(Perempuan)
7. Hana Boekat (Perempuan)
8. Hana Dayang (Perempuan)
9. Hana Matjit (Perempuan)

Dayang Beranai adalah kakak perempuan dari DATUK PERPATIH NAN SEBATANG dan PUTI UNDUT SELARAS PINANG MASAK yang berasal dari Pariang Padang Panjang (Minang Kabau). Jadi nenek siak lengis adalah ipar dari Datuk Perpatih Nan Sebatang.
Puti Undut Selaras Pinang Masak ada hubungannya dengan daerah INDRAPURA dan daerah Jambi, yaitu : Orang Kayo Hitam, Orang Kayo Pidatar, Kayo Pinggai, Orang Kayo Gemuk, daerah Jambi seberang Pulau Berhala